Kurumsal Politikamız

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

 

MİSYONUMUZ

 

Üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında, insan sağlığı ve etik değerlere önem veren, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek, lider nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 

Çağın gereksinimlerine uygun, yeterli bilgi ve beceriye sahip, sektöründe bir marka olmayı hedefleyen, mezun oldukları okullarının ismini meslek hayatları boyunca gururla taşıyan sağlık personellerinin yetiştirildiği alanında lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, geçmişten gelen toplumsal kültürel özellikleri, tarihsel zenginliği, günümüzün bilimsel değerleri ve geleceğe dönük etkin planlamaları ile aşağıdaki temel değerlere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Doğruluk ve Güvenilirlik
 • Profesyonellik
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Yenilikçilik
 • Hümanizm
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Duyarlılık
 • Liderlik
 • Özgür düşünce ve ifade
 • Şeffaflık
 • Sorumluluk

 

 

HEDEFLERİMİZ

 

Eğitim Alanında;

 1. Öğretim elemanları ve öğrenciler için sağlık hizmetleri alanında ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.
 2. Yüksekokulumuz öğrencilerinin güncel bilgiler ışığında, teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanarak ulusal çekirdek eğitim programı ile uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda yetkin, alanında uzman, birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak.
 3. Sağlık temalı bir Yüksekokul olarak sağlık sektörünün bir parçası haline gelecek olan nitelikli sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmek.

Araştırma Alanında;

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.
 2. Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak.
 3. Ulusal ve uluslararası desteklenen proje sayısını arttırmak.
 4. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kamu ve özel sektör kurumları ile iş birliği yapmak.

Sağlık Hizmeti Alanında;

 1. Sağlık hizmetlerinde insan gücünün geliştirilmesine katkı sağlamak için yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek.
 2. Sağlık sektöründeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ülkemizdeki sağlık politikalarının oluşumunda etkili ve sağlık alanındaki problemlere karşı çözüm üretebilecek projeler oluşturmak.
 3. Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak.

 

ŞUHUT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKASI

 

Sağlık temalı bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz misyon ve vizyonu doğrultusunda evrensel ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü hazırlayabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde saygın eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Kurumumuz, bilimselliği,  toplumla   etkileşimi   esas   alan; akademik,  eğitim-öğretim  ve  araştırma  faaliyetlerinin  kalitesini  arttırmayı,  süreç  odaklı yönetimi  ve  gerekli  standartları  güvence  altına  almayı,  tüm  paydaşların  katılımını  ve memnuniyetini,  sürekli  iyileştirmeyi  ve  sürdürülebilirliği  ilke  edinen  bir  sistemi  temel almıştır. Bu politika kapsamında Yüksekokulumuzda;

 1. Eğitim-öğretim programlarının kalitesini geliştirmek için teknolojik altyapı ve donanımı sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak.
 2. Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyet alanlarında kalite güvence sisteminin işlerliğini sağlamak.
 3. Eğitim-öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak güçlendirmek
 4. Yüksekokulumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda süreçlerin etkinliğini artırarak kalitenin iyileştirilmesin sağlamak
 5. Öğrenci, aile, toplum, YÖK, Sağlık Kurumları, Belediyeler, Sosyal Hizmet kurumları, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve üniversite içi diğer birimler gibi paydaşlarla iş birliği ve proje/ortak çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 6. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde öğrenci için etkin öğretim ortamı sağlamak.
 7. Toplumun sağlık bilincini geliştirmeye ve artırmaya yönelik paydaşlarla iş birliği yapmak
 8. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda öğrenci katkısı ve katılımın artırılmasına yönelik olanakları geliştirmek
 9. Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirmek için uygun ortamları sağlamak ve yaygınlaştırmak,
 10. Akademik ve idari personel sayısını artırarak kadromuzu güçlendirmek.
 11. Kaynakları etkili kullanmak, yönetimde adil ve tutarlı olmak, liyakat ve başarıya önem vermek, etkin kurumsal iletişime açık olmaktır.
 12. Yüksekokulumuz iç ve dış paydaşlarının memnuniyet düzeylerini ölçmek, değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarında bulunmak.
 13. Kalite yönetimi ile ilgili etkinlik ve eğitimler düzenleyerek kurumumuzda kalite kültürünün yerleştirilmesini sağlamak.
 14. Bilgi ve teknoloji üretecek projelerin yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı geliştirerek, ulusal ve uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.